Bejelentkezés

Eseménynaptár
November 2016
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
December 2016
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Január 2017
H K Sz Cs P Sz V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Február 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Március 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Április 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Május 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Június 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Július 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Augusztus 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Szeptember 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Október 2017
H K Sz Cs P Sz V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2017
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kutatás


A DE BTK kiemelkedő tudományos potenciálját az oktatók tudományos minősítettségének magas aránya, az akadémiai doktorok és akadémikusok száma, illetve a publikációs mutatók jelzik. Egységeiben intenzív kutatási, szerzői, szerkesztői és kiadói tevékenység folyik. A karon két akadémiai kutatócsoport is működik (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport), és – ha különböző módon és mértékben is, de – minden egység érintett a kutatóegyetemi programban (A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen c. projekt, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007). A tudományos munka legfőbb sajátosságai a következők:

§         A kutatási irányok és témák nagy száma, a tudományos munka sokszínűsége. Ez egyenesen következik a kar által az oktatásban és kutatásban művelt területek kiterjedtségéből, hiszen – például – valamennyi idegen nyelv esetében önmagában is több orientációt jelent az illető nyelv nyelvészeti kutatása és az általa hordozott kultúra (irodalom, művészetek, civilizációtörténet és kulturális antropológia) kutatása. Ebből eredően számos egykutatós téma feldolgozása folyik amellett a munka mellett, amelyet kutatócsoportok végeznek projektek keretében, sőt, a kutatók gyakran egymaguk több témán is dolgoznak.

§         Ezzel is összefügg a kutatások anyagi hátterének változatossága: a karon a nagy költségvetésű, uniós finanszírozású kutatási projektek és a csekély forrással, időszakos támogatással folyó kutatómunka egyaránt megtalálható.

§         A karon nagyobbrészt alap-, kisebb részben alkalmazott kutatások folynak. Egy részük közvetlen gyakorlati (azaz társadalmi, gazdasági, ipari, üzleti) hasznosítása nehezen volna elképzelhető; ezért különböznek az egyes kutatások a külső kapcsolatrendszeri beágyazottság tekintetében is. Léteznek azonban olyan területek is, ahol az ilyesfajta hasznosításra lehetőség – és példa – van, mint például a nyelvtechnológia, a digitális bölcsészet vagy a szociológia. Ezeken a területeken futnak külső – nem akadémiai – partnerséggel működő kutatási projektek is. A kar tisztában van a multidiszciplináris kutatások egyre növekvő jelentőségével, ami az egységek és a karok közötti együttműködést feltételezi. Ebben a tekintetben is jelentős tudományos potenciálra támaszkodhatunk.

§         A nemzetközi beágyazottság szempontjából is különböznek a kutatások. Mind az ún. nemzeti tudományok, mind az idegen nyelvű filológiák esetében alapvető a belülről fakadó nyelvi és külkapcsolati orientáció, de általában elmondható, hogy a kari teljesítmények a tudomány nemzetközi vérkeringésében élő, illetve abban elhelyezhető kutatói potenciál meglétére utalnak.

Azokon a tudományos eredményeken túl, melyek megszokott módon kapcsolódnak egy bölcsészettudományi kar működéséhez, azokat az eredményeket kell kiemelnünk, melyek akár a megmozgatott kutatók köre és létszáma s az elnyert/felhasznált források nagyságrendje, akár újdonságuk, akár – a tudományág esetében ritkább – alkalmazás-orientáltságuk révén tűnnek ki.

Mindhárom szempontból kiemelendő a TÁMOP 4.2.-08/1/0008-0009 számú, Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai címet viselő pályázat (a részletekért ld.: http://hucomtech.unideb.hu/hucomtech/), illetve A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen című projekt Nyelvtechnológia és bioetika címet viselő bölcsészettudományi ága (a részletekért ld.: http://kutatoegyetem.unideb.hu/portal/, ill. http://deba.unideb.hu/). Ezek a projektek olyan területeken mutatnak föl jelentős eredményeket, mint a nélkülözhetetlen és világszerte dinamikusan fejlesztett humántudományi adatbázisok létrehozása és kiaknázása, az elektronikus és humán ágensek közötti interakció, a nyelv számítógépes feldolgozása és a nyelvtechnológia, a bioetika rendkívül aktuális problémaköre, az Internet és a hipertextualitás, a társadalmi emlékezet és az emlékezethelyek. Mindezek a kutatások meghatározók a DE BTK hazai és nemzetközi pozíciója s tudományos jövője szempontjából.

A BTK-n művelt kutatási területek egy része illeszkedik a fönt említett programok kereteihez, de a másik, e kereteken belül nem nevesített részt is fontos területek adják.

Ezek:

  • Modern filológia; világirodalom, komparatisztika; színháztudomány; idegen nyelvek és kultúrák. XIX-XX. századi irodalomtörténet; posztkoloniális irodalmak. Nemzetközi (magyar-amerikai, magyar-holland, magyar-olasz stb.) kapcsolatok. – Az Angol-Amerikai, Germanisztikai, Szlavisztikai Intézet tanszékei, Francia, Néderlandisztika és Olasz Tanszék, illetve – a nemzetközi kapcsolatok tekintetében – a Történelmi Intézet tanszékei.
  • Nyelvtudomány; strukturális és funkcionális nyelvészet; generatív grammatika; szemiotikai textológia; szociolingvisztika; nyelvtörténet és összehasonlító nyelvészet; alkalmazott nyelvészet. – Az Angol-Amerikai, Germanisztikai, Magyar Nyelvtudományi és Szlavisztikai Intézet tanszékei, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti, Francia, Néderlandisztika és Olasz Tanszék.
  • Médiatudomány; vizuális kultúra. – Elsősorban a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, illetve az Angol-Amerikai Intézet tanszékei.
  • Történettudomány: gazdaság- és társadalomtörténeti kutatások; eszmetörténeti és historiográfiai kutatások; agrár- és parasztságtörténet; Erdély és a Partium társadalma; szőlőtermelés és borkereskedelem; Európa és az Európán kívüli világ történelmi kapcsolatai. – A Történelmi Intézet tanszékei.
  • Néprajz – Néprajzi Tanszék.
  • Szociológia, szociálpolitika; politológia. Társadalmi rétegződés és identitás, valamint a társadalmi és munkaerő-piaci integráció. Európai, nemzeti és lokális identitás. Kortársi szocializáció, csoportszerveződések, csoportidentitások, cselekvési minták és értékek. A gazdasági fejlődés megalapozása a vállalkozások és szakképző rendszerek együttműködésének fejlesztése révén. Gyermek- és ifjúságpolitikai képzésfejlesztés. Szociális szakemberek képzése. Társadalmi emlékezet és az ifjúság társadalmi és politikai szerepvállalása. – Szociológia és Szociálpolitika Tanszék.
  • Neveléstudományok: közoktatás, felsőoktatás, oktatáspolitika, nevelésszociológia és neveléstörténet; andragógia, közművelődés, felnőttképzés, Lifelong Learning; történeti kutatások; intézményrendszer-kutatások; tanulórégiók; hátrányos helyzetű/leszakadó régiók; iskolai mikrofolyamatok; tanárképzési és továbbképzési modellek; kompetenciakutatások. – A Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet tanszékei.
  • Pszichológia: klinikai pszichológia, mentálhigiéné, egészségpszichológia és családterápia; elektrofiziológia, a figyelem és egyéb kognitív funkciók, a matematikai intelligencia és tehetség, a megváltozott tudatállapotok, a táplálkozás pszichológiai vonatkozásai és zavarai, az életminőség és egészségi állapot, pszicholingvisztika; tehetségkutatás és fejlesztés; szociálpszichológia és alkalmazott tudományai (gazdaságpszichológia, döntéspszichológia); munkalélektan és szervezetpszichológia; reklámpszichológia, közlekedéspszichológia; sportpszichológia; metodológia. – A Pszichológiai Intézet tanszékei.

Az intézetek és karok tudományos tevékenységéről azok honlapjáról is tájékozódhatunk, melyek elérhetők a BTK portáljának Intézetek, önálló tanszékek oldalán szereplő linkeken.

 A Bölcsészettudományi Kar kutatócsoportjai