GYIK#06 - Ki mikor fizet költségtérítést/önköltséget?

 1. Költségtérítést/önköltséget fizet a

  1. költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formára felvett, átvett vagy átsorolt hallgató minden aktív félévében, függetlenül az adott félévben felvett tantárgyak, kreditek számától.
  2. hallgató, aki államilag támogatottként vagy állami (rész)ösztöndíjasként kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, és ezért be nem fejezett tanulmányait csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.

 

 1. Az arra kötelezett hallgatók a költségtérítést/önköltséget egységesen október 31. ill. március 31. határidővel kötelesek befizetni. Részletfizetési engedély birtokában az első részlet befizetési határideje őszi félév esetén október 31. ill. tavaszi félév esetén március 31., a második részlet kari befizetési határideje november 30. ill. április 30. A költségtérítés/önköltség határidőre történő meg nem fizetése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után, azzal, hogy a hallgató az adott félévre előírt oktatási jellegű térítési díjat köteles megfizetni.

 

 1. A költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak nyújtható kedvezmények

  1. részletfizetési kérelem, mely csakis a kirívóan rossz szociális helyzet alapján kérhető, s melyet a hallgatónak igazolnia kell. Az igazolásra alkalmas, beküldendő dokumentumoknak a hallgató által a kérelem indoklás részében leírtakat kell alátámasztania (pl: jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata stb.). A részletfizetésre vonatkozó kérelem legkésőbb a félévkezdés harmadik hetének végéig (regisztrációs hét + két hét) adható be.
  2. A költségtérítéses/önköltséges képzésben legalább két aktív félévvel rendelkező hallgatónak indoklással ellátott kérelme alapján a rektor által átruházott hatáskörben a dékán –  levelező tagozatos hallgató esetén figyelembe véve a szak szervezeti egysége intézetigazgatójának, tanszékvezetőjének javaslatát – költségtérítés/önköltség kedvezményt adhat az adott félévre tanulmányi teljesítménye alapján.
  3. A 29. § (7) bekezdés figyelembe vételével kérelmet nyújthat be a költségtérítés/önköltség tanulmányi teljesítmény alapján történő mérséklésére az a hallgató, aki
   1. legalább két lezárt félévvel rendelkezik és az előző két félévben a kreditindexe legalább 3,51 volt, és
   2. az utolsó két félévben legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, és
   3. a kérelem beadásáig nem indult ellene fegyelmi, vagy büntetőeljárás.
  4. a (2) c) bekezdés alapján kérelmet benyújtott hallgató egy félévre megállapítható költségtérítési kedvezmény mértéke a megelőző félév teljesítménye alapján:
   1. 3,51-4,0 ösztöndíjindex esetén maximum 25 %,
   2. 4,01-4,5 ösztöndíjindex esetén maximum 35 %,
   3. 4,51-5,0 ösztöndíjindex esetén maximum 50 % lehet.

 

 1. Önköltséges képzésre felvett hallgató képzésének első félévében nem kaphat részletfizetési kedvezményt.

 

 1. Nem részesülhet költségtérítés/önköltsége kedvezményben az a hallgató,

  1. aki más intézményből került át a DE TEK BTK-ra mindaddig, míg a karon 2 eredményes félévet le nem zárt,
  2. aki államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésből nem megfelelő tanulmányi teljesítmény (tantárgyfelvételi lehetőségek számának kimerítése vagy átsorolás) miatt kerül költségtérítéses/önköltséges képzésbe addig, amíg költségtérítéses/önköltséges képzésben 2 aktív félévet le nem zárt.
  3. aki kimerítette a támogatási időt (lásd fentebb) és emiatt csak költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytathatja tanulmányait. Kivétel: egyszeri, maximum 50%-os költségtérítés/önköltség-csök­ken­tési engedélyt kaphat az a végzős hallgató, akinek az utolsó félévben maximum 2 felvett tárgyat kell teljesítenie az abszolutórium kiállíthatóságához. Amennyiben a hallgató mégsem fejezi be az adott félévben tanulmányait, a következő félévben már nem kaphat további kedvezményt.

 

 1. Annak a hallgatónak, akinek a kar hivatalból

  1. a TVSZ 3. § (10) bekezdése alapján háromszori tárgyfelvétel kimerítése miatt szünteti meg adott félévben az aktívra regisztrált hallgatói jogviszonyát és a félévi költségtérítés/önköltség a Neptunban kiírásra került, a törölt státusz beállításával egy időben a költségtérítés/önköltség is törlendő.
  2. a TVSZ 3. § (12) bekezdés e) pontja alapján fizetési hátralék miatt szünteti meg jogviszonyát, tartozása továbbra is fennáll, ha a kiírt költségtérítés/önköltség félévében aktívra regisztrált.
  3. a TVSZ 3. § (13) bekezdés alapján tanulmányok nem folytatása vagy be nem jelentkezés miatt szünteti meg a jogviszonyát, a karral szemben fennálló tartozását rendeznie kell.

 

 1. Annak a hallgatónak, akinek a kar saját kérésre szünteti meg jogviszonyát, a karral szemben fennálló tartozásait rendeznie kell. Ha a hallgató aktívra regisztrált félévben

  1. jogviszonyának törlését a regisztrációs időszakban kéri, mentesül az adott félévben a költségtérítés/önköltség befizetése alól, az esetleg kiírt díj törlendő.
  2. jogviszonyának törlését a regisztrációs időszak letelte után, de a költségtérítés/önköltség befizetési határideje (őszi félév esetén október 31., tavaszi félév esetén március 31.) előtt kéri, az adott félévben kiírt költségtérítés/önköltség 50%-át kell megfizetnie.
  3. jogviszonyának törlését a költségtérítés/önköltség befizetési határideje után kéri, a félévre kiírt költségtérítés/önköltség 100%-át kell megfizetnie.

 

 1. Amennyiben a hallgató nem kéri jogviszonyának megszüntetését, az adott félévre fennálló költségtérítés/önköltség fizetési kötelezettsége annak ellenére is fennmarad, hogy ha az adott félévben egyetlen kreditet sem teljesített.

            A (6) és (7) és (8) bekezdések esetében a hallgató az előző félévekre vonatkozó egyéb fizetési kötelezettségeinek (pl. nem teljesített kreditek díja, vizsgáról való igazolatlan távolmaradás miatti térítési díj stb.) eleget kell, hogy tegyen.

 

 1. Amennyiben a hallgató a karral szemben fennálló tartozásait nem rendezi, az a jogviszony megszűnése / megszüntetése után is ­–  végső esetben – bírósági úton követelhető.

 

 1. Az állami ösztöndíjas képzésből bármely ok miatt önköltséges képzésbe került hallgató az első aktív önköltséges félévében a hallgatói jogviszonya keletkezésekor az akkori első évfolyam azonos képzési szintjére, munkarendjére, szakjára előírt önköltséget köteles fizetni.

 

 

A dokumentumokkal alátámasztott kér­­vényt az ok­ta­tási dé­kánhelyetteshez kell benyújtani. A nyomtatványok neve: Költségtérítés csökkentési kérelem, Rész­letfizetési kérelem.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik a határidőig nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek, a BTK dékánja a TVSZ és a Térítési szabályzat rendelkezési értelmében meg­szün­­teti hallgatói jogviszonyát.

Frissítés dátuma: 2019.04.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.